percorso di navigazione

 Traduzione

 

 La purificazione della Comunità: redazione breve (tavola I.a - I.b.9)  
 

1A

1 - este: persklum: aves: anzeriates: enetu:
2 - pernaies: pusnaes: pre veres: treplanes:
3 - iuve: krapuvi: tre buf: fetu: arvia ustentu:
4 - vatuva ferine: feitu: heris: vinu: heri puni:
5 - ukriper: fisiu: tutaper: ikuvina: feitu: sevum:
6 - kutef: pesnimu ařepes arves:
7 - pus veres: treplanes: tref sif: kumiaf: feitu:
8 - trebe: iuvie: ukriper: fisiu: tutaper: ikuvina:
9 - supa sumtu: arvia ustentu: puni fetu:
10 - kutef pesnimu: aře(pe)s arv{i}es
11 - pre veres: tesenakes: tre buf: fetu: marte: krapu/vi
12 - fetu: ukripe: fisiu: tutaper: ikuvina: arviu: ustentu
13 - vatuva ferine: fetu: puni fetu: kutef: pesnimu:
13 - aař(e)pes: arves:
14 - pus veres: tesenakes: tref: sif: feliuf: fetu:
15 - fise saçi: ukriper: fisiu: tutaper: ikuvina:
16 - puni: fetu: supa: sumtu: arviu: ustentu: mefa:
17 - vestiça: ustetu: fisuvi: fetu: ukriper: fisiu: fetu:
18 - kapiř: purtitaf: sakref: etraf: purtitaf: etraf:
19 - sakref: tutaper: ikuvina: kutef: pesnimu: ařepes: arves:
20 - pre veres: vehiies: tref: buf: kaleřuf: fetu: vufiune
21 - krapuvi: ukriper: fisiu: tutaper: ikuvina:
22 - vatuva: ferine: fetu: heri: vinu: heri: puni:
23 - arviu: ustentu: kutef: pesnimu: ařepes: arves:
24 - pus veres: vehiies: tref: hapinaf: fetu: tefre: iuvie:
25 - ukriper: fisiu: tutaper: ikuvina: puste: asiane: fetu: zeřef: fetu:
26pelsana: fetu: arvia: ustentu: puni fetu: taçez: pesnim
27u: ařiper: arvis: api: habina: purtiius: suřum: pesuntru
28fetu: esmik: vestiçam: preve: fiktu: tefri: iuvi: fetu: ukri
29per fisiu: tutaper: ikuvina: testruku: peři: kapiře: peřum feit
30u api: eřek purtiius: enuk: surum: pesuntrum: feitu: staf
31li: iuv esmik: vestiça: afiktu: ukriper: fisiu tutaper: ikuvin{p}
32a: feitu nertruku: peři: kapiře: peřum: feitu: puni: feitu:
33api: suřuf purti{t}ius: enuk: hapinaru: erus: fitu: zeřef
34kumultu: zeřef: kumat(e)s: pesnimu:

Questa cerimonia la si inizi dopo aver rilevato gli uccelli, quelli di fronte e quelli alle spalle. Davanti alla porta Trebulana sacrifichi tre buoi a Giove Grabovio. Presenti i prodotti dei campi. Consacri le vittime sul tavolato vuoi con il vino, vuoi con la farina: le consacri per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Preghi di nascosto totalmente, sulle parti grasse e sui prodotti dei campi. Dietro la porta Trebulana sacrifichi tre scrofe gravide a Trebo Giovio, per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Estragga le interiora basse. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi di nascosto sulle parti grasse e sui prodotti dei campi. Davanti alla porta Tessenaca sacrifichi tre buoi a Marte Grabovio. Li consacri per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Presenti i prodotti dei campi. Consacri le vittime sul tavolato: le consacri con la farina. Preghi di nascosto sulle parti grasse e sui prodotti dei campi. Dietro la porta Tessenaca sacrifichi tre scrofe allattanti a Fiso Sancio, per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Le consacri con la farina. Estragga le interiora basse. Presenti i prodotti dei campi, presenti la crescia e l'impasto. Li consacri a Fisovio, li consacri per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Le scodelle siano da offerta e da consacrazione, e altre1 da offerta e altre da consacrazione, per la Comunità Iguvina. Preghi di nascosto sulle parti grasse e sui prodotti dei campi. Davanti alla porta Veia sacrifichi tre buoi condidi a Vofione Grabovio, per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato, vuoi con il vino vuoi con la farina. Presenti i prodotti dei campi. Preghi di nascosto sulle parti grasse e sui prodotti dei campi. Dietro la porta Veia sacrifichi tre scrofe da monta a Tefro Giovio, per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri allo stipite che dà verso lo spiazzo. Consacri sedendo. Consacri le vittime per terra. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio sulle parti grasse e sui prodotti dei campi. Dopo che avrà offerto le scrofe da monta, consacri il grasso suino. Per questo prepari dapprima un impasto, lo consacri a Tefro Giovio. Consacri per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina con la scodella davanti alla fossa al piede destro (della porta). Dopo averla offerta, allora consacri il grasso di sugna bovina. Per lo stesso prepari un impasto. Consacri per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri con la scodella davanti alla fossa al piede sinistro (della porta). Consacri con la farina. Dopo aver offerto lo strutto, allora dia l'offerta delle scrofe da monta; macini sedendo, e sedendo preghi sui macinati.

 1B 

1 - vukukum: iuviu: pune: uvef: furfa0: tref: vitluf: turuf:
2 - marte: huřie: fetu: pupluper: tutas: iiuvinas: tutaper ikuvina:
3 - vatuva: ferine: fetu: puni: fetu: arvia: ustentu: kutef: pesnimu:
5 - fi: feitu: pupluper tutas: iiuvinas: tutaper: iiuvina: vatuva:
6 - ferine fetu arvia: ustentu: tenzitim: ařveitu: heris: vinu: heris:
7 - puni: feitu: kutef: persnimu: ařipes: arvis: inuk ukar: pihaz: fust:
8 - svepu: esumek: esunu: anter: vakaze vaçetum ise avif: azeriatu:
9 - verufe: treplanu: kuvertu: restef: esunu: feitu:

 

Al bosco Giovio, quando tosano le pecore, (l'officiante) sacrifichi a Marte Hořio tre vitelli maschi adulti per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato; le consacri con la farina. Presenti i prodotti dei campi. Preghi di nascosto sulle parti grasse e sui prodotti dei campi Al bosco di Coredio sacrifichi tre vitelli maschi adulti a Hondo Šerfio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato. Presenti i prodotti dei campi e aggiunga come pane quello a treccia; consacri vuoi con il vino vuoi con la farina. Preghi di nascosto sulle parti grasse e sui prodotti dei campi Allora il Monte sarà purificato. Se qualcosa di questi sacrifici sia pretermesso, o sia in fallo, si rilevino gli uccelli, e si ritorni alla porta Trebulana, e ripartendo si faccia il sacrificio.

 

La lustrazione della schiera in armi: redazione breve (tavola I.b.10 - 45) 
 

10 - pune: puplum: aferum: heries: avef: anz ẹriatu: etu: pernaia
11 - f: pustnaiaf: pune: kuvurtus: krenkatrum: hatu: enumek:
12 - pir: ahtimem: ententu: pune: pir: entelus: ahtimem:
13 - enumek: steplatu parfam: tesvam: tefe: tute: ikuvine:
14 - vapefem: avieklufe: kumpifiatu: vea: aviekla: esunume: etu:
15 - prinuvatu: etutu: perkaf: habetutu: puniçate: pune: menes:
16 - akeřuniamem: enumek: etuřstamu: tuta tařinate: trifu:
17 - tařinate: turskum: naharkum: numem: iapuzkum: numem:
18 - svepis: habe: purtatu (u)lu: pue: meřs: est: feitu: uru: peře: meřs: est:
19 - pune: prinuvatus: staheren: termnesku: enumek: ařmamu:
20 - kateramu: ikuvinu: enumek: apretu: tures: et: pure: puni: amprefu
21 - {u}s: persnimu: enumek: etatu: ikuvinus: triiuper: amprehtu:
22 - triiuper: pesnimu: triiuper: etatu: ikuvinus: enumek:
23 - prinuvatus: çimu: etutu: erahunt: vea: çimu: etutu: prinuvatus:
24 - funtlere: trif: apruf: rufru: ute: peiu: feitu çerfe: marti:
25 - vatuvu: ferine: fetu: arviu: ustentu: puni: fetu:
26 - taçez: pesnimu: ařepe: arves:
27 - rupinie: e: tre: purka: rufra: ute: peia: fetu: prestate:
28 - çerfie: çerfe: marties: peřaia: feitu: arviu: ustentu:
29 - kapi: sakra: aitu: vesklu: vetu: atru: alfu: puni: fetu:
30 - taçez: pesnimu: ařeper: arves:
31 - tra: sate: tref: vitlaf: feitu: tuse: çerfie: çerfe: marties:
32 - peřaia: feitu: arviu: ustetu: puni: fetu: taçez: pesnimu:
33 - ařeper: arves: pune: purtinçus: kařetu: pufe: apruf:
34 - fakurent: puze: erus: teřa: ape: erus: teřust: pustru:
35 - kupifiatu: rupiname: erus: teřa: ene: tra: sahta: kupifiaia:
36 - erus: teřa: enu: rupiname: pustru: kuvertu: antakre:
37 - kumate: pesnimu: enu: kapi: sakra: aitu: vesklu: vetu:
38 - enu: satame: kuvertu: antakre: kumate: pesnimu: enu: esunu:
39 - purtitu: fust:
40 - pus tertiu: pane: puplu: ateřafust: iveka: perakre: tusetu:
41 - super: kumne: ařfertur: prinuvatu: tuf: tusetutu:
42 - hutra: furu sehmeniar: hatutu: eaf iveka:
43 - tre: akeřunie: fetu: tuse iuvie: arviu: ustetu:
44 - puni fetu: peřaia fetu: taçez pesnimu: ařepe: arves:
45 - kvestre{:}tie: usaçe: svesu vuvçis titis teteies: 

Quando si vorrà purificare la schiera in armi, (l'officiante) vada a far rilevare gli uccelli, quelli di fronte e quelli alle spalle. Quando sarà tornato indossi il balteo e quindi ponga il fuoco nel vassoio da trasporto. Quando avrà posto il fuoco nel trasportatore, allora formuli l'impegno con la divinità; (l'augure), rivolto alle rocce augurali, assicuri: « L'upupa è da destra: per te e per la Comunità Iguvina». Vada per la via augurale al sacrificio, vadano i banditori e indossino la toga traversa del porporato. Quando giungerà in Acedonia, allora metta al bando la comunità tadinate, la gente del territorio tadinate, la nazione etrusca, quella naharca e la nazione japodica. Se qualcuno vi sorprenda (uno), lo si porti dove è giusto, e gli si faccia ciò che è giusto. Quando i banditori si fermeranno ai cippi, allora ordini: « Iguvini, disponetevi per curie, disponetevi per centurie ». Quindi giri intorno con gli animali adulti e col fuoco. Quando avrà fatto il giro, preghi. Quindi: «Andate, Iguvini». Per tre volte giri intorno; per tre volte preghi; per tre volte: «Andate, Iguvini». A questo punto i banditori tornino indietro: per la medesima via tornino
indietro i banditori. Ai Fontuli sacrifichi tre verri rossi o neri a Šerfo Marzio. Consacri le vittime sul tavolato. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio sulle parti grasse e sui prodotti dei campi Alla Rubinia sacrifichi tre porcelle rosse o nere a Prestota Šerfia di Šerfo Marzio. Le consacri per terra. Presenti i prodotti dei campi. Faccia portar via le scodelle da consacrazione e si procuri recipienti neri e bianchi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio sulle parti grasse e sui prodotti dei campi Oltre la Sata sacrifichi tre vitelle a Torsa Šerfia di Šerfo Marzio. Consacri per terra. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio sulle parti grasse e sui prodotti dei campi
Dopo che si sarà offerto, chiami là, dove avranno sacrificato i verri, che diano la Parte Divina. Dopo che si sarà data la Parte Divina, successivamente, convinca alla Rubinia che diano la Parte Divina. Quindi convinca oltre la Sata che diano la Parte Divina. Poi, successivamente, ritorni alla Rubinia e preghi sulle interiora macinate. Quindi faccia portar via le scodelle da consacrazione e si procuri dei recipienti. Infine ritorni oltre la Sata e preghi sulle interiora macinate. Così il sacrificio sarà stato offerto. Quando per la terza volta avrà girato intorno alla schiera in armi, metta in fuga delle giovenche mature sopra il luogo dell'assemblea, l'officiante e i due banditori le mettano in fuga. Le prendano sotto il
foro delle riunioni. In Acedonia sacrifichi tre di quelle giovenche a Torsa Giovia. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Consacri per terra. Preghi in silenzio sulle parti grasse e sui prodotti dei campi 

(A cura di) Vovicio di Tito Tetteio nel suo questorato alla liturgia.

 

Sacrifici per auspici avversi (tavola II.a.1 -14)
 

IIA 

1 - pune: karne: speturie: atiieřie: aviekate: naraklum:
2 - vurtus: estu esunu: fetu: fratrusper: atiieřie: eu: esunụ
3 - esu: naratu: peře: karne: speturie: atiieřie: aviekate:
4 - aiu: urtu: fefure: fetu: puze neip eretu: vestiçe saçe:
5 - sakre: iuvepatre bum perakne: speture: perakne: restatu:
6 - iuvie: unu erietu sakre: pelsanu fetu: arviu: ustentu:
7 - puni fetu: taçez: pesnimu: ařepe arves: pune purtiius:
8 - unu: suřu pesutru: fetu: tikamne: iuvie: kapue:
9 - peřu: preve fetu: ape: purtiius(: s)uřu: erus: tetu: enu: kuma
10 - ltu: kumate pesnimu: ahtu: iuviẹ: uve peraknem:
11 - peřaem fetu: arviu: ustentu puni: fetu: ahtu marti: abrunu
12 - perakne: fetu: arviu: ustetu: fasiu: pruseçete: ařveitu:
13 - peřae: fetu: puni fetu: tra: ekvi{:}ne: fetu:
14 - açetus: perakne: fetu:
 

 

Quando al reparto augurale atiedio, che ha auspicato, il responso sia opposto, si facciano questi sacrifici per i confratelli Atiedii. Per tali sacrifici si reciti così: «Nel caso in cui al reparto augurale atiedio, dopo aver auspicato, sia occorsa avversa la sentenza, si faccia come non voluto». Si restituisca un porcellino a Vestiçio Sancio, un bue di più di un anno a Giovepadre ed uno di più di un anno a Spettore. A (Dicamno) Giovio sacrifichi un ovino maschio da latte, da sotterrare. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio sia sulle parti grasse sia sui prodotti dei campi. Quando avrà offerto l'ovino, consacri lo strutto suino. A Dicamno Giovio lo versi da solo nella fossa con la scodella. Dopo che avrà offerto, dia come Parte Divina lo strutto suino. Quindi macini e preghi sul macinato. Ad Atto Giovio sacrifichi una pecora di più di un anno col rito della fossa. Presenti i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Ad Atto Marzio sacrifichi un verro di più di un anno. Presenti i prodotti dei campi. Alle parti ritagliate aggiunga le focacce di farro. Sacrifichi col rito della fossa. Consacri con la farina. Non sacrifichi al di fuori del sagrato. Agli Dèi della Parola immoli una vittima di più di un anno.

 

Il sacrificio del cagnolino (tavola II.a.15 - 44)

15 - huntia: katle: tiçel: stakaz: est: sume: ustite:
16 - anter{:}menzaru: çersiaru: heriiei: façiu: ařfertur: avis:
17 - anzeriates: menzne: kurçlasiu: façia: tiçit: huntia: fertu
18 - katlu: arvia: struhçla: fikla: pune: vinu: śalu: maletu:
19 - mantrahklu: veskla: snata: asnata: umen: fertu: pir: ase:
20 - antentu: esunu: puni: feitu: hunte: iuvie: ampentu: katlu:
21 - sakre: sevakne: petruniaper: natine: fratru: atiieřiu: esunu:
22 - peřae: futu: katles: supa: hahtu: sufafiaf: supaf: hahtu:
23 - berus: aplenies: pruseçia: kartu: krematra: aplenia: sutent
24 - u: peřu: śeritu: arvia: puni: purtuvitu: vestikatu: ahtrepuřa
25 - tu: pustin: ançif: vinu: nuvis: ahtrepuřatu: tiu: puni: tiu: vinu:
26 - teitu: berva: frehtef: fertu: puře: nuvime: ferest: krematruf:
27 - sumel: fertu: vestiçia: peřume: persnihmu: katles: tuva: tefra
28 - terti: erus: prusekatu: isunt: krematru: prusektu: struhçla:
29 - fikla: ařveitu: katlu: purtuvitu: ampeřia: persnihmu: aseçeta:
30 - karne: persnihmu: venpersuntra: persnihmu: supa: spantea:
31 - pertentu: veskles: vufetes: persnihmu: vestikatu: ahtrepuřatu:
32 - ařpeltu: statitatu: supa: pustra: perstu: iepru: erus: mani: kuveitu
33 - spinamař: etu: tuve{:}re kapiřus: pune: fertu: berva: klavlaf: {a}
34 - anfehtaf: vesklu: snatu asnatu: umen: fertu: kapiře: hunte:
35 - iuvie vestikatu: petruniaper{t}: natine: fratru: atiieřiu: berus:
36 - sevaknis: persnihmu: pert: spinia: isunt: klavles: persnihmu:
37 - veskles: snate: asnates: sevaknis: spiniama: persnihmu: vestikatu:
38 - ahtrepuřatu: spina: umtu: umne: sevakni: persnihmu: manf: easa:
39 - vutu: asama: kuvertu: asaku: vinu: sevakni: taçez: persnihmu:
40 - esuf: pusme: herter: erus: kuveitu: teřtu: vinu: pune: teřtu:
41 - struhçlas: fiklas: sufafias: kumaltu: kapiře: punes: vepuratu:
42 - antakres: kumates: persnịhmu: amparihmu: statita: subahtu:
esunu:
43 - purtitu: futu: katel: asaku: pelsans: futu:
44 - kvestretie usaçe svesu vuvçis ti teteies:
Per la (cerimonia) Hondia porti il cagnolino, i prodotti dei campi, come pane quello a strati, la farina, il vino, il sale macinato, l'asciugamano, i recipienti per liquidi, quelli per solidi e l'unguento. Il fuoco lo introduca sull'altare e il sacrificio lo faccia con la farina. A Hondo Giovio immoli il cagnolino da latte senza difetto per la gente Petronia della confraternita Atiedia. Il sacrificio sia quello da fossa. Prenda le interiora basse del cagnolino: prenda dei ritagli e le interiora basse. I tranci li tagli per spiedi con il manico e vi ponga sotto degli alari con i manici. Tenga lo sguardo rivolto alla fossa. Offra i prodotti dei campi con la farina. Impasti e danzi a ritmo ternario. Dopo i giri di danza, di nuovo danzi col vino. Dica: «Mi rivolgo a te con la farina, mi rivolgo a te con il vino». Porti gli spiedi e le carni arrostite. Poi che di nuovo avrà portato, porti insieme gli alari. Preghi con l'impasto sulla fossa. Tagli del cagnolino due parti da focolare e una terza come Parte Divina. Altrettante ne tagli per gli alari. Aggiunga come pane quello a strati. Porga in offerta il cagnolino. Preghi sulla parte non destinata alla fossa, preghi sulla parte non tagliata, preghi
su quella non condita con lo strutto. Protenda le interiora basse disposte sul piatto. Preghi sui recipienti votivi. Impasti. Danzi a ritmo ternario. Giri. Si fermi. Successivamente schiacci le interiora basse. I fegatelli li raccolga con la mano come Parte Divina.
Vada all'obelisco. Porti la farina in due scodelle, porti gli spiedi, i bastoncini non lavorati, i recipienti per liquidi e quelli per solidi e l'unguento. Nella scodella impasti a Hondo Giovio per la gente Petronia della confraternita Atiedia. Preghi sugli spiedi senza difetti. Allo stesso modo oltre l'obelisco preghi sui bastoncini. Preghi presso l'obelisco sui recipienti senza difetto da liquidi e da solidi. Impasti. Danzi a ritmo ternario. Unga l'obelisco. Preghi sull'ungento senza difetto. Lavi le mani lontano dall'ara. Ritorni all'ara e presso l'ara preghi in silenzio sul vino senza difetto. Qui, dove si deve, raccolga la Parte Divina e la dia. Dia il vino e la farina. Macini il pane a strati e i ritagli di carne. Nella scodella sciolga il resto della farina. Preghi sulle interiora macinate. Le prepari. Introduca le cose stabilite. Il sacrificio sia così offerto. Il cagnolino sia da seppellirsi presso l'ara. Vovicio di Tito Tetteio (fece fare) nel suo questorato alla liturgia.

 

I sacrifici delle riunioni della Decade (tavola II.b)

 

IIB

1 - seme{:}nies: tekuries: sim: kaprum: upetu: tekvias
2 - fameřias: pumpeřias: XII atiieřiate: etre: atiieřiate:
3 - klaverniie: etre: klaverniie: kureiate: etre kureiate
4 - satanes: etre satane: peieřiate: etre p{:}eieřiate: talenate:
5 - etre talenate: museiate: etre museiate: iuieskane:
6 - etre iuieskanes: kaselate: etre kaselate: tertie kaselate:
7 - peraznanie: teitu aømune: iuve: patre: fetu: si: pera{:}
8 - kne: sevakne: upetu e{:}veietu: sevakne: naratu: arviu:
9 - ustetu: eu naratu: puze: façefele: sevakne: heri: puni:
10 - heri vinu fetu: vaputu: saçi: ampetu: kapru: pera{:}kne: seva
11 - kne: upetu: eveietu: naratu: çive: ampetu: fesnere: purtu
12 - etu: ife: fertu: tafle: e pir: fer{:}tu: kapres: pruseçetu
13 - ife aøveitu: persutru: vaputis: mefa: vistiça: feta fertu:
14 - sviseve: fertu: pune: etre: svi{:}se{:}ve: vinu fertu: tertie:
15 - sviseve: utur fertu: pistuniru fertu: vepesutra: fertu:
16 - mantraklu: fertu: pune: fertu: pune: fesnafe: benus:
17 - kabru: purtu{:}vetu: vaputu: saçi: iuvepatre: prepesnimu:
18 - vepesutra: pesnimu: veskles pesnimu: atre{:}puøatu
19 - aøpeltu: statitatu: vesklu: pustru: pestu: ranu:
20 - pesni{:}mu: puni: pesnimu: vinu: pesnimu: une pesni
21 - mu: enu erus tetu: vitlu: vufru: pune heries:
22 - façu: eruhu: tiçlu: sestu: iuvepatre: pune seste:
23 - urfeta: manuve: habetu: estu: iuku: habetu:
24 - iupater: saçe: tefe: estu vitlu: vufru: sestu:
25 - purtifele: tri{:}iuper teitu: triiuper: vufru: naratu
26 - fetu: iuvepatre: vuçiiaper: natine: fratru atiieøiu
27 - pune: anpenes: krikatru: testre: e uze: habetu ape apel
28 - us: mefe: atentu: ape purtuvies: testre: e uze habetu
29 - krikatru: arviu: ustetu: puni fetu:
29 - kanetu: kumates: persnihmu: esuku

 

Alle riunioni della Decade scelga un porco e un capro come decima a carico della confraternita. Al dodicesimo giorno del mese Quintile dica nella “menzione”: «Per l'Atiediate e per la seconda Atiediate; per i Claverni e per i secondi Claverni; per la Coreiate e
per la seconda Coreiate: per i Satàni e per i secondi Satàni; per la Peiediate e per la seconda Peiediate; per la Talenate e per la seconda Talenate; per la Museiate e per la seconda Museiate; per gli Iuiescani e per i secondi Iuiescani; per la Caselate, per
la seconda Caselate e per la terza Caselate; per i Peraznani». Sacrifichi a Giovepadre. Cerchi un porco di più di un anno senza difetto e lo scelga. Lo dichiari senza difetto. Presenti i prodotti dei campi: li dichiari come atti al sacrificio e senza difetto. Consacri vuoi con la farina vuoi con il vino. Con un'invocazione lo abbatta per (Giove) Sancio. Cerchi un capro di più di un anno senza difetto e lo scelga. Lo dichiari (senza difetto). Lo abbatta al di fuori, ma lo offra nel santuario. Là lo porti. Dalla tavola ignaria prenda il fuoco. Là deponga le parti ritagliate del capro. Elevando invocazioni porti lo strutto, la crescia e l'impasto preparato. In una ciotola porti la farina; in una seconda ciotola porti il vino; in una terza ciotola porti l'acqua. Porti il sale macinato grezzo; porti le parti senza strutto, porti l'asciugamano e porti la farina. Quando si sia giunti al santuario, porga in offerta il capro, con un'invocazione a Sancio Giovepadre, preghi inizialmente. Poi preghi sulle parti senza strutto; preghi sui recipienti. Danzi a ritmo ternario; si giri; si fermi. Pesti nei recipienti in successione. Preghi sulla salamoia; preghi sulla farina; preghi sul vino; preghi sull'acqua. Infine dia la Parte Divina. Quando volesse sacrificare un vitello votivo lo presenti con la stessa dichiarazione. Quando lo presenta a Giovepadre tenga il disco2 con la mano e adoperi questa formula: «O Giovepadre Sancio, a te presento questo vitello votivo». Tre volte lo dichiari atto all'offerta, tre volte lo dichiari votivo. Lo immoli a Giovepadre per la gente Vovicia dei confratelli Atiedii. Quando lo abbatte tenga il balteo sulla spalla destra. Dopo che lo avrà abbattuto lo disponga sulla mensa
sacrificale. Quando lo offrirà abbia il balteo sulla spalla destra. Presenti i prodotti dei campi e consacri con la farina.

 

Il sacrificio delle Sestentasie (tavole III e IV)

 

III

esunu: fuia: herter: sume:
2 - ustite: sestentasiaru:
3 - urnasiaru: huntak: vuke: prumu: pehatu
4 - inuk: uhturu: urtes: puntis:
5 - frater: ustentuta: puře:
6 - fratru: mersus: fust:
7 - kumnakle: inuk: uhtur: vapeře:
8 - kumnakle: sistu: sakre: uvem: uhtur
9 - teitu: puntes: terkantur: inumek: sakre
10 - uvem: urtas: puntes: fratrum: upetuta:
11 - inumek: via: mersuva: arvamen: etuta:
12 - erak: pir: persklu: uřetu: sakre: uvem:
13 - kletra: fertuta: aituta: arven: kletram:
14 - amparitu: eruk: esunu: futu: kletre: tuplak:
15 - prumum: antentu: inuk: çihçeřa: ententu:
16 - inuk: kazi: ferine: antentu: isunt: feřehtru:
17 - antentu: isunt: sufeřaklu: antentu: seples
18 - ahesnes: tris: kazi: astintu: feřehtru: etres: tris
19 - ahesnes: astintu: sufeøaklu: tuves: ahesnes
20 - anstintu: inenek: vukumen: esunumen: etu: ap
21 - vuku: kukehes: iepi: persklumaø: kaøitu: vuke: pir
22 - ase: antentu: sakre: sevakne: upetu: iuvepatre
23 - prumu: ampentu: testru: sese asa: fratrusper:
24 - atiieøies: ahtisper: eikvasatis: tutape: iiuvina
25 - trefiper: iiuvina: tiçlu: sevakni: teitu:
26 - inumek: uvem: sevakni: upetu: puemune:
27 - pupøike: apentu: tiçlu: sevakni: naratu:
28 - iuka: mersuva: uvikum: habetu: fratruspe
29 - atiieøie: ahtisper: eikvasatis: tutaper
30 - iiuvina: trefiper: iiuvina: sakre:
31 - vatra: ferine: feitu: eruku: aruvia: feitu: uvem
32 - peøaem: pelsanu: feitu: ererek: tuva: tefra
33 - spantimaø: prusekatu: eøek: peøume: purtuvitu
34 - struçla: aøveitu: inumek: etrama: spanti: tuva tefra
35 - prusekatu: eøek: ereçluma: puemune: pupøike

 

Il sacrificio si deve svolgere al momento culminante delle feste Sestentasie ordinarie. In primo luogo purifichi il terreno nella radura del bosco. Poi i confratelli presentino alle unità quinarie elette il magistrato in capo, (lo faccia) chi dei confratelli si troverà nel luogo dell'assemblea secondo le regole. Quindi il magistrato si sieda sulla pietra nella sede dell'assemblea. Il magistrato proclami che le unità quinarie devono provvedere un porcellino e una pecora. Allora le unità quinarie elette tra i confratelli scelgano il porcellino e la pecora. Poi per la via dovuta si vada al campo. Lungo quella si faccia fumare il fuoco con preghiera.
Il porcellino e la pecora siano trasportati con la portantina. Prima si conducano. 
Al campo prepari la portantina. 
E questo sia il rituale. Innanzi tutto disponga una doppia tavola sul telaio,; 
poi inserisca i cancelli; 
quindi collochi il coperchio sulla portantina;
alla stessa applichi le stanghe; 
alla stessa applichi le sottostanghe;
con tre chiodi bronzei fissi il coperchio;
con altri tre bronzei fissi le stanghe;
con altri due bronzei fissi le sottostanghe.
E quindi si vada alla radura nel bosco per il sacrificio. Quando si è giunti alla radura nel bosco, lì convochi alla cerimonia. Alla radura nel bosco introduca il fuoco sull'ara. Prenda il porcellino senza difetti e come prima cosa lo immoli a Giovepadre discosto dall'ara sulla destra, per i confratelli Atiedii, per le attività dei luoghi sacri, per la Comunità Iguvina, per il territorio Iguvino. Nella dichiarazione lo proclami senza difetti. Poi prenda la pecora senza difetto, la immoli a Pomono Popřico. Nella dichiarazione la proclami senza difetti. Per la pecora usi le formule regolari per i fratelli Atiedii, per le attività dei luoghi sacri, per la Comunità Iguvina e per il territorio Iguvino. Consacri sul tavolato i fianchi del porcellino. Consacri i prodotti dei campi. Sacrifichi la pecora da seppellire con il rito della fossa. Di questa tagli due pezzi da brace per il piatto e li offra alla fossa. Aggiunga come pane quello a strati. Quindi per un secondo piatto tagli due pezzi da brace e li offra sull'altarino a Pomono Popřico.

IV
1 - purtuvitu: erarunt: struhçlas: eskamitu: a(ř)veitu
2 - inumek: tertiama: spanti: triia tefra: prusekatu
3 - eřek: supru: sese: ereçluma: vesune: puemunes
4 - pupřiçes: purtuvitu: struhçla: petenata: isek:
5 - ařveitu: erer{er}unt: kapiřus: puemune:
6 - vesune: purtuvitu: asamař: ereçlụmař
7 - aseçetes: karnus: iseçeles: et: vempesuntres
8 - supes: sanes: pertentu: persnimu: ařpeltu
9 - statitatu: veskles: snates: asnates: sevakne
10 - ereçluma: persnimu: puemune: pupřike{s}: vesune
11 - puemunes: pupřikes: klavles: persnihmu
12 - puemune: pupřike: et: vesune: puemunes
13 - pupřikes: pustin: ereçlu: inuk: ereçlu: umtu
14 - putrespe: erus: inuk: vestiçia: mefa: purtuvitụ
15 - skalçeta: kunikaz: apehtre: esuf: testru{.} sese
16 - asa: asama: purtuvitu. sevakne: sukatu:
17 - inumek: vesteça: persuntru: supu: ereçle: hule
18 - sevakne: skalçeta: kunikaz: purtuvitu: inumek
19 - vestiçia: persuntru: turse: super: ereçle: sevakne
20 - skalçeta: kunikaz: purtuviTu: inumek: tehteřim
21 - etu: veltu: eřek: persuntre: antentu: inumek
22 - arçlataf: vasus: ufestne: sevaknef: purtuvitu
23 - inum(e)k: pruzuře: kebu: sevakne: persnihmu
24 - puemune: pupřiçe: inumek: kletra: veskles:
25 - vufetes: sevaknis: pers(n)ihmu: vesune:
26 - puemunes: pupřçes: inumek: svepis: heri:
27 - ezariaf: antentu: inumek: erus: taçez:
28 - teřtu: inumek: kumaltu: ařkani 

Aggiunga una fetta dello stesso pane a strati. Infine per un terzo piatto
tagli tre pezzi da brace e ne faccia offerta a Vesona di Pomono Popřico dalla
parte superiore dell'altarino. Lì aggiunga come pane a strati quello a forma
di pettine.
A Pomono e a Vesona offra con le stesse scodelle.
All'ara e all'altarino presenti le porzioni non da taglio e quelle da taglio, le interiora basse intatte e prive di strutto.
Preghi. Si giri. Si fermi.
Sui recipienti da liquidi e da solidi senza difetto davanti all'altarino
preghi a Pomono Poprico e a Vesona di Pomono Popřico.
Sui bastoncini preghi a Pomono Popřico e a Vesona di Pomono Popřico
dietro l'altarino.
Quindi unga l'altarino e dia la Parte Divina di entrambi.
Poi lì, dalla parte destra dell'ara, rivolto all'ara, ma da lontano, offra a
Pordoviente l'impasto e la crescia presi dalla pàtera, stando in ginocchio.
Proclami che sono senza difetto.
E stando in ginocchio dalla pàtera senza difetto offra a Holi l'impasto e
lo strutto nella parte inferiore dell'altarino.
Nel medesimo tempo, in ginocchio, dalla pàtera senza difetto offra a
Torsa l'impasto e lo strutto sulla parte superiore dell'altarino.
Quindi vada a ordinare un coperchio e vi copra lo strutto.
Poi in vasi da cerimonia senza difetto offra dei pani a ciambella.
Sul cibo predisposto, senza difetto, preghi a Pomono Popřico.
Poi sulla portantina e sui recipienti votivi senza difetto preghi a Vesona
di Pomono Popřico.
Allora se qualcuno vorrà disponga sopra delle stoviglie.
Quindi in silenzio dia la Parte Divina.
Infine macini, canti un inno di accompagnamento e preghi sui macinati.
In questa cerimonia bruci profumi, usi l'incensiere, usi la farina tostata.
Quando avrà fatto queste cose l'offerta sarà compiuta.
Nel caso in cui avesse purificato in precedenza il terreno, allora di quella farina farà a meno.

  

Disposizioni pecuniarie per l'officiante (tavole V.a - V.b.7)

 

Va 

1 - esuk. frater: atiieřiur:
2 - eitipes: plenasier: urnasier: uhtretie
3 - t: t. kastruçiie: ařfertur: pisi: pumpe:
4 - fust: eikvasese: atiieřier: ere: ri: esune:
5 - kuraia: prehabia: piře: uraku: ri: esuna:
6 - si: herte: et: pure: esune: sis: sakreu:
7 - perakneu: upetu: revestu: puře: teřte:
8 - eru: emantur: herte: et: pihaklu: pune
9 - tribřiçu: fuiest: akrutu: revestu:
10 - emantu: herte: ařfertur: pisi: pumpe:
11 - fust: erek: esunesku: vepurus: felsva:
12 - ařputrati: fratru: atiieřiu: prehubia: 
13 - et: nuřpener: prever: pusti: kastruvuf:
14 - frater: atiieřiur: esu: eitipes: plenasier: 
15 - urnasier: uhtretie: k. t. kluviier: kumnah
16 - kle: atiieřie: ukre: eikvasese: atiieřier:
17 - ape: apelust: muneklu: habia: numer:
18 - prever: pusti: kastruvuf: et: ape: purtitu:
19 - fust: muneklu: habia: numer: tupler:
20 - pusti: kastruvu: et: ape: subra: spafu: fust
21 - muneklu: habia: numer: tripler: pusti:
22 - kastruvu: et: ape: frater: çersnatur: furent:
23 - ehvelklu: feia: fratreks: ute: kvestur:
24 - sve: rehte: kuratu: si: sve: mestru: karu:
25 - fratru: atiieřiu: pure: ulu: benurent:
26 - prusikurent: rehte: kuratu: eru: eřek: 
27 - prufe: si: sve: mestru: karu: fratru: atiieř
28 - iu: pure: ulu: benurent: prusikurent:
29 - kuratu: rehte: neip: eru: enuk: fratru

 Così decretarono i fratelli Atiedii nelle assemblee plenarie ordinarie sotto la magistratura di Tito Castruccio figlio di Tito. L'officiante, chiunque egli sia, nei sacrarii Atiedii si occupi lui di tutte le cose necessarie al servizio divino; procuri quel che si deve in funzione del servizio divino e ciò che si deve per il sacrificio. Scelga le vittime appena svezzate e quelle di più di un anno, e ricontrolli che quello che viene offerto debba essere preso da quelle. E quando vi sarà il triplice rito espiatorio, ricontrolli da principio se si devono prendere. L'officiante, chiunque sia, egli in occasione dei sacrifici che non richiedono il fuoco procuri le verdure secondo il parere dei confratelli Atiedii e in ragione di una singola unità di imposta per unità poderale. Così decretarono i fratelli Atiedii nelle assemblee plenarie ordinarie sotto la magistratura di Gaio Cluvio figlio di Tito.Nel luogo delle riunioni atiedie, sul Monte, nei sacrari atiedii, quando (l'officiante) avrà abbattuto (la vittima) abbia (dai confratelli) una remunerazione di un singolo nummo per ogni unità poderale, quando si sarà fatto l'offertorio abbia una remunerazione di due nummi per ogni unità poderale, e quando si sarà sparso sul fuoco abbia una remunerazione di tre nummi per ogni unità poderale. Quando i fratelli avranno cenato, allora il confratello capo o il questore formuli l'interrogazione se quello abbia correttamente provveduto. Se la maggior parte dei confratelli Atiedii, quelli ivi convenuti, giuri che è stato provveduto correttamente, ciò sia approvato. Se invece la maggior parte dei confratelli Atiedii, quelli ivi convenuti, ...

 

 

Vb

1 - ehvelklu: feia: fratreks:
2 - ute: kvestur: panta: muta:
3 - a.ferture: si: panta: muta: fratru:
4 - atiie.iu: mestru: karu : pure: ulu:
5 - benurent: a.ferture: eru: pepurkure
6 - nt: herifi: etantu: mutu: a.ferture:
7 - si:
 

 

... giuri che non è stato provveduto correttamente, allora il confratello capo o il questore formuli l'interrogazione ai confratelli su quanta multa sia per l'officiante. E quanta multa la maggior parte dei confratelli Atiedii, quelli ivi convenuti, richiederà per quell'officiante, di tanto sia la multa per l'officiante.

 

Disposizioni tributarie per circoscrizioni e confraternita (tavola V.b.8 - 18)

8 - clauerniur. dirsas. herti. fratrus. atiersir. posti. acnu
9 - farer. opeter. p. IIII. agre. tlatie. piquier. martier. et. śesna.
10 - homonus. duir. puri. far. eiscurent. ote. a. VI. clauerni
11 - dirsans. herti. frater. atiersiur. sehmenier. dequrier
12 - pelmner. sorser. posti. acnu. uef. X. cabriner. uef. V. pretra
13 - toco. postra. fahe. et. śesna. ote. a. VI. casilos. dirsa. herti. fratrus
14 - atiersir. posti. acnu. farer. opeter. p. VI. agre. casiler. piquier
15 - martier. et. śesna. homonus. duir. puri. far. eiscurent. ote. a. VI
16 - casilate. dirsans. herti. frateer. atiersiur. sehmenier. dequrier
17 - pelmner. sorser. posti. acnu. uef. XV. cabriner. uef. VIIs. et
18 - śesna. ote. a. VI

I Claverni devono dare ai confratelli Atiedii per ogni unità fondiaria 4  libbre di farro selezionato, (prodotto) nell'agro Tlazio del Picovio Marzio e un pasto ai due uomini che avranno riscosso il farro, oppure 6 assi. I fratelli Atiedii alle riunioni della Decade devono dare ai Claverni per ogni unità fondiaria 10 libbre di carne suina e 5 libbre di carne caprina: le prime sotto strutto, le seconde sotto feccia; e un pasto oppure 6 assi. La Casilate deve dare ai confratelli Atiedii per ogni unità fondiaria 6 libbre di farro selezionato, (prodotto) nell'agro di Casilo del Picovio Marzio e un pasto ai due uomini che avranno riscosso il farro, oppure 6 assi. I fratelli Atiedii alle riunioni della Decade devono dare alla Casilate per ogni unità fondiaria 15 libbre di carne suina e 7 libbre e mezzo di caprina; e un pasto oppure 6 assi.

 

 

La purificazione della Comunità: redazione lunga (tavola VI.a - VI.b.47)

VIa 

1 - este. persclo. aueis. aseriater. enetu. parfa. curnase. dersua.
peiqu. peica. merstu. poei. angla. aseriato
2 - eest eso. tremnu. serse. arsferture. ehueltu. stiplo aseriaia.parfa. dersua. curnaco. dersua
3 - peico. mersto. peica. mersta. mersta. auuei. merst{.}a. angla.
esona. arfertur. eso anstiplatu
4 - ef. aserio. parfa. dersua. curnaco. dersua. peico. mersto. peica.
mersta. mersta.aueif. merstaf
5 - anglaf esona. mehe. tote. iioueine. esmei. stahmei. stahmeitei.
sersi. pirsi. sesus. poi. angla
6 - aseriato. est. erse. neip. mugatu. nep. arsir. andersistu. nersa.
courtust. porsi. angla. anseriato
7 - iust. sue. muieto. fust. ote. pisi. arsir. andersesust disler
alinsust.
8 - uerfale. pufe. arsfertur. trebeit. ocrer. peihaner. erse stahmito
eso tuderato est. angluto
9 - hondomu. porsei. nesimei. asa. deueia. est. anglome. somo.
porsei. nesimei. uapersus. auiehcleir
10 - est. eine angluto somo. uapefe auiehclu. todcome tuder.
angluto. hondomu. asame. deueia. todcome
11 - tuder. eine. todceir. tuderus. seipodruhpei. seritu
12 - tuderor. totcor. uapersusto auieclir. ebetrafe. ooserclome.
presoliafe nurpier. uasirslome
13 - smursime. tettome. miletinar. tertiame. praco. pracatarum.
uapersusto. auieclir. carsome
14 - uestisier. randeme. rufrer tettome. noniar. tettome. salier.
carsome. hoier. pertome. padellar
15 - hondra. esto. tudero. porsei. subra. screihtor. sent. parfa.dersua. curnaco. dersua. seritu. subra. esto
16 - tudero. peico. mersto. peica. mersta. seritu. sue anclar.
procanurent. eso. tremnu. serse
17 - combifiatu. arsferturo. nomne. carsitu parfa. dersua.
curnaco. dersua. peico. mersto. peica. meersta
18 - mersta. aueif. mersta. ancla. eesona. tefe. tote. iiouine. esmei.
stahmei. stahmitei. esisco. esoneir. seueir
19 - popler. anferener. et. ocrer. pihaner. perca. arsmatia. habitu.
uasor. uerisco. treblanir. porsi. ocrer.
20 - pehaner. paca. ostensendi. eo. iso. ostendu. pusi. pir. pureto.
cehefi. dia. surur. uerisco. tesonocir. surur
21 - uerisco. uehieir
22 - pre. uereir. treblaneir. iuue. grabouei. buf. treif. fetu. eso.
naratu. uesteis. teio. subocau. suboco
23 - dei graboui. ocriper. fisiu. totaper. iiouina. erer. nomneper.
erar. nomneper. fos. sei. pacer sei. ocre. fisei
24 - tote. iiouine. erer. nomne. erar. nomne. arsie. tio. subocau.
suboco. dei. graboue. arsier. frite. tio. subocau
25 - suboco. dei. graboue. di. grabouie. tio. esu. bue. peracrei.
pihaclu. ocreper. fisiu. totaper. iouina. irer. nomneper
26 - erar. nomneper. dei. grabouie. orer. ose. persei. ocre. fisie. pir.
orto. est. toteme. iouine. arsmor. dersecor
27 - subator. sent. pusei. neip. heritu. dei. grƒw abouie. persei. tuer.
perscler. uaseto. est. pesetom. est. peretom. est
28 - frosetom est. daetom est. tuer. perscler. uirseto. auirseto. uas. est. di. grabouie. persei. mersei. esu. bue
29 - peracrei. pihaclu. pihafei. di. grabouie. pihatu. ocre. fisei.
pihatu. tota. iouina. di. grabouie. pihatu. ocrer
30 - fisier. totar. iouinar. nome. nerf. arsmo. ueiro pequo. castruo.
fri. pihatu. futu. fos. pacer. paśe. tua. ocre fisi
31 - tote. iiouine. er r. nomne. erar. ẹ nomne. di. grabouie. saluo.
seritu. ocre. fisi. salua. seritu. tota. iiouina. di
32 - grabouie. saluo. seritu. ocrer. fisier. totar. iiouinar. nome.
nerf. arsmo. ueiro. pequo. castruo. fri. salua
33 - seritu. futu. fos. pacer. pase. tua. ocre. fisi. tote. iouine. erer
nomne. erar. nomne. di. grabouie. tio. esu. bue
34 - peracri. pihaclu. ocreper. fisiu. totaper. iouina. erer.
nomneper. erar. nomneper. di. grabouie. tio. subocau
35 - di. grabouie. tio esu. bue. peracri. pihaclu. etru. ocreper. fisiu.
totaper. iouina. erer. nomneper. erar. nomneper. di
36 - grabouie. orer. ose. persei. ocre. fisie. pir. orto est tote. iouine.
arsmor. dersecor. subator. sent. pusei. neip
37 - hereitu. di. Grabouie. persi. tuer. perscler. uaśetom. est.
pesetom est. peretom est. frosetom est. daetom est. tuer
38 - perscler. uirseto. ạuirseto. uas. est. di grabouie. persi. mersi.
esu. bue. peracri. pihaclu. etru. pihafi. di. grabouie
39 - pihatu. ocre. fisi. pihatu. tota. iouina. di. grabouie. pihatu.
ocrer. fisier. totar. iiouinar. nome. nerf. arsmo. ueiro
40 - pequo castruo. fri. pihatu. futu. fos. pacer. pase. tua. ocre.
fisie. tote. iiouine. erer. nomne. erar. nomne. di 41 - grabouie. saluo seritu. ocre. fisim. salua. seritu. totam
iiouina. di. grabouie. saluuom. seritu. ocrer. fisier. totar
42 - iiouinar. nome. nerf arsmo. uiro. pequo. castruo frif. saluua.
seritu. futu. fons. pacer. pase. tuua. ocre. fisi. tote
43 - iiouine. erer. nomne. erar. nomne. di. grabouie. tiom. essu.
bue. peracri. pihaclu. etru. ocriper. fissiu. totaper. iouina. erer
44 - nomneper. erar. nomneper. di. grabouie. tiom. subocau
45 - di. grabouie. tiom. esu. bue. peracri. pihaclu. t{.}ertiu. ocriper.
fisiu. totaper. iiouina. erer. nomneper. erar. nomneper. di
46 - grabouie orer. ose. pirse ocrem. fisiem. pir. ortom. est.
toteme. iouinem. arsmor. dersecor. subator. sent. pusi. neip
47 - heritu. di. grabouie. perse. tuer. pescler. uasetom. est.
pesetom. est. peretom. est. frosetom. est. daetom. est. tuer
48 - pescler. uirseto. auirseto. uas. est. di. grabouie. pirsi. mersi.
esu. bue. peracri. pihaclu. tertiu. pihafi. di. grabouie
49 - pihatu. ocrem. fisim. pihatu. totam. iiouinam. di. grabouie.
pihatu. ocrer. fisier. totar. iiouinar. nome nerf asmo
50 - uiro. pequo. castruo. fri. pihatu. futu. fons. pacer. pase. tua.
ocre. fisi tote. iiouine. erer. nomne. erar. nomne. di
51 - grabouie. saluo. seritu. ocrem. fisim. saluam. seritu. totam.
iiouinam. di. grabouie. saluom. seritu. ocrer. fisier
52 - totar. iiouinar. nome. nerf. arsmo. uiro. pequo. castruo. frif
salua. seritu. futu. fons. pacer. pase. tua. ocre. fisi
53 - tote. iiouine. erer. nomne. erar. nomne. di. grabouie. tiom.
esu. bue. peracri. pihaclu. tertiu. ocriper. fisiu. totaper 54iiouina. erer. nomneper. erar. nomneper. di. grabouie. tio.
comohota. tribrisine. buo. peracnio. pihaclo
55 - ocriper. fisiu. totaper. iiouina. erar. nomneper. erar.
nomneper. di. grabouie. tiom. subocau. tases. persnimu
56 - seuom. surur. purdouitu. proseseto. naratu. prosesetir. mefa.
spefa. ficla. arsueitu. aruio. fetu.  este
57 - esono. heri. uinu. heri. poni. fetu. uatuo. ferine. fetu
58 - post. uerir. treblanir. si. gomia. trif. fetu. trebo. iouie. ocriper.
fisiu. totaper. iiouina. persae. fetu. aruio. fetu
59 - pone. fetu. tases. persnimu. surur. naratu. puse pre. uerir.
treblanir. prosesetir. strusla. ficla. arsueitu
 

 

Inizi questa cerimonia avendo rilevati gli uccelli: l'upupa e la cornacchia da destra; il picchio e la gazza da sinistra.
Colui che sarà andato a rilevare i messaggi augurali, stando seduto dal capanno così si rivolga all'officiante: «Stipula (con la Divinità) che io osservi l'upupa e la cornacchia da destra, il picchio e la gazza da sinistra: gli uccelli giusti e i richiami giusti in quanto divini». L'officiante così stipuli solennemente: « Ecco, rileva l'upupa e la cornacchia da destra, il picchio e la gazza da sinistra: gli uccelli giusti e i richiami giusti secondo il volere divino, per me, per la Comunità Iguvina, per questo spazio augurale stabilito ». Quando colui che sarà andato a rilevare i messaggi augurali si sarà seduto sul sedile, allora (l'officiante) non mormori né si intrometta con una formula rituale, finché colui che sarà andato a rilevare i messaggi augurali non sia ritornato. Se ci sarà
un mormorio, o se (l'officiante) si sarà intromesso con una qualche formula rituale, si sarà andati a vuoto. Il luogo consacrato dove l'officiante si dispone per la purificazione del Monte, in quanto lì installato, è così delimitato: dall'angolo inferiore che è prossimo all'altare uranio, all'angolo superiore, che è prossimo alle rocce augurali; quindi dall'angolo superiore presso le rocce augurali verso i confini urbici; e dall'angolo inferiore presso l'altare uranio, verso i confini urbici. Quindi (l'augure) rilevi gli uccelli utilizzando i
confini urbici che separano le due parti. (Ecco) i confini urbici: dalle rocce augurali verso le porte, al ponte, ai cortili di Norbio, alla curva (del fiume), alla palude, al tetto della famiglia Miletina, fino al terzo dei terrapieni di prosciugamento. Dalle rocce augurali, alla grotta del (dio) Vestiçio, al loggiato di Rufro, al tetto della famiglia Nonia, al tetto di Salio, alla grotta del (dio) Hoio, al passaggio della (dea) Patella. Al di sotto di codesti confini, come sono stati descritti sopra, si rilevino da destra l'upupa e la cornacchia; al di sopra di codesti confini si rilevino da sinistra il picchio e la gazza. Se i messaggi augurali avranno cantato a favore, sedendo nel capanno, assicuri l'officiante, lo chiami per nome: «l'upupa è da destra e la cornacchia è da destra; il picchio è da sinistra e la gazza è da sinistra: gli uccelli sono giusti e i richiami sono giusti in quanto divini, per te, per la Comunità Iguvina, per questa installazione stabilita». Durante tutte queste cerimonie, come la lustrazione della schiera in armi e la purificazione del Monte, l'officiante indossi la toga curiale. I vasi, che alla porta Trebulana saranno esibiti con lo scopo di purificare il Monte, li protenda in modo che dia il fuoco da appiccarsi dal fuoco. Ugualmente alla porta Tessenaca. Ugualmente alla porta Veia. Davanti alla porta Trebulana sacrifichi tre buoi a Giove Grabovio. Così preghi, impastando: «Invoco Te come Giove Grabovio con l'invocazione per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quello, per il nome di questa. Sii favorevole, sii propizio al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quello, al nome di questa. Secondo la formula ti invoco con l'invocazione come Giove Grabovio. Confidando nella formula rituale, ti invoco con l'invocazione come Giove Grabovio. (Mi rivolgo) a te come Giove Grabovio con questo bove maturo espiatorio per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina, per il nome di quello e per il nome di questa. Oh Giove Grabovio, se nel corso della nota attività sacrificale il fuoco è stato acceso sul Monte Fisio, o se nella Comunità Iguvina sono state introdotte delle curie inaccettate, sia come non voluto. Oh Giove Grabovio, se nella tua cerimonia qualcosa è andato storto, è andato male, è stato differito, è stato anticipato, è andato perduto, se nella tua cerimonia c'è un difetto che si vede o che non si vede, oh Giove Grabovio, se è giusto che si sia purificati con questo bove maturo espiatorio, allora, oh Giove Grabovio, purifica il Monte Fisio, purifica la Comunità Iguvina. Oh Giove Grabovio, purifica il nome del Monte Fisio e quello della Comunità Iguvina; purifica i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi e le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quella, e al nome di questa. Oh Giove Grabovio, mantieni salvo il Monte Fisio, mantieni salva la Comunità Iguvina. Oh Giove Grabovio, mantieni salvo il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina. Mantieni salvi i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, e le messi . Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quella e al nome di questa. Oh Giove Grabovio, te con questo bove maturo espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa, te oh Giove Grabovio, invoco. Oh Giove Grabovio, te (invoco) con questo secondo bove maturo espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. oh Giove Grabovio, se nel corso della nota attività sacrificale il fuoco è stato acceso sul Monte Fisio, o se nella Comunità Iguvina sono state introdotte delle curie inaccettate, sia come non voluto. Oh Giove Grabovio, se nella cerimonia a te sacra qualcosa è andato storto, è andato male, è stato differito, è stato anticipato, è andato perduto, se nella tua cerimonia c'è un difetto che si vede o che non si vede, oh Giove Grabovio, se è giusto che si sia purificati con questo secondo bove maturo espiatorio, Giove Grabovio, allora purifica il Monte Fisio, purifica la Comunità Iguvina. Oh Giove Grabovio, purifica il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina; purifica i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio alla Comunità Iguvina, al nome di quella, al nome di questa. Oh Giove Grabovio, mantieni salva il Monte Fisio, mantieni salva la Comunità Iguvina. oh Giove Grabovio, mantieni salvo il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina, mantieni salvi i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quella, al nome di questa. Oh Giove Grabovio, te, con questo secondo bove maturo, come sacrificio espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa, te, oh Giove Grabovio, invoco. Oh Giove Grabovio, te (invoco) con questo terzo bove maturo espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh Giove Grabovio, se nel corso della nota attività sacrificale il fuoco è stato acceso sul Monte Fisio, o se nella Comunità Iguvina sono state introdotte delle curie inaccettate, sia come non voluto. Oh Giove Grabovio, se nella tua cerimonia qualcosa è andato storto, è andato male, è stato differito, è stato anticipato, è andato perduto, se nella tua cerimonia c'è un difetto che si vede o che non si vede, oh Giove Grabovio, se è giusto che si sia purificati con questo terzo bove maturo espiatorio, Giove Grabovio, allora purifica il Monte Fisio, purifica la Comunità Iguvina. Oh Giove Grabovio, purifica il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina; purifica i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio alla Comunità Iguvina, al nome di quella, al nome di questa. Oh Giove Grabovio, mantieni salvo il Monte Fisio, mantieni salva la Comunità Iguvina. Oh Giove Grabovio, mantieni salvo il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina, mantieni salvi i guerrieri, le curie i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quella, al nome di questa. oh Giove Grabovio, te, con questo terzo bove maturo espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa, te, oh Giove Grabovio, invoco. Oh Giove Grabovio, te, con una terna offerta di buoi di più di un anno espiatorii per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa, te, oh Giove Grabovio, invoco». In silenzio preghi tutto. Allo stesso modo faccia l'offerta. Reciti sulle parti ritagliate. Alle parti ritagliate aggiunga come pane la crescia condita. Presenti i prodotti dei campi. Questo sacrificio lo consacri vuoi col vino vuoi con la farina. Consacri le vittime sul tavolato. Dietro la porta Trebulana sacrifichi tre suine gravide a Trebo Giovio per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri col rito della fossa. Offra i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio. Reciti allo stesso modo che davanti alla porta Trebulana. Aggiunga alle parti ritagliate come pane quello a strati.

VIb

1 - pre. uerir. tesenocir. buf. trif. fetu marte. grabouei. ocriper.
fisiu totaper iiouina. aruio. fetu. uatuo. ferine. fetu poni
2 - fetu. tases. persnimu. prosesetir. farsio. ficla. arsueitu. surur.
naratu. puse. pre. uerir. treblanir
3 - post. uerir. tesenocir. sif. filiu. trif. fetu fiso. sansie. ocriper.
fisiu. totaper. iiouina. poni. feitu. persae. fetu. aruio. fetu
4 - surur. naratu. pusi. pre. uerir. treblanir. tases. persnimu.
mandraclo. difue. destre habitu. prosesetir. ficla
5 - struśla. arsueitu. ape. sopo. postro. peperscust. u{.}estisia. et.
mefa. spefa. scalsie. conegos. fetu. fisoui. sansi
6 - ocriper. fisiu. totaper. iouina. eso. persnimu. uestisia. uestis.
tio. subocau. suboco fisoui sansi. ocriper. fisiu
7 - totaper. iiouina. erer. nomneper. erar. nomneper. fons. sir.
pacer. sir. ocre. fisi. tote. iiouine. erer. nomne
8 - era{.}r nomne. arsie. tiom. subocau. suboco. fisoui. sanœi. asier.
frite. tiom. subocau. suboco fisoui. sanœi. suront
9 - poni. pesnimu. mefa spefa. eso. persnimu. fisouie. sanœie. tiom.
esa. mefa. spefa. fisouina ocriper. fisiu totaper. iiouina
10 - erer. nomneper. erar. nomneper fisouie. sanœie ditu. ocre. fisi.
tote. iouine. ocrer. fisie. totar. iouinar. dupursus
11 - peturpursus. fato. fito. perne. postne. sepse sarsite uou{.}se.
auie. esone. futu. fons. pacer. pase. tua. ocre. fisi. tote. iiouine
12 - erer. nomne. erar. nomne. fisouie sanœie. saluo seritu. ocrem
fisi. totam. iouinam. fisouie. sanœie. saluo seritu
13 - ocrer. fisi{.}er. totar. iouinar nome. nerf. arsmo. uiro. pequo.
castruo. frif. salua. seritu. futu. fons. pacer. pase
14 - tua. ocre. fisi. tote. iiouine. erer nomne. erar. nomne. fisouie.
sanœie. tiom. esa. mefa. spefa. fisouina. ocriper. fisiu
15 - totaper. iiouina. erer nomneper. erar. nomneper. fisouie.
sansie. tiom. subocau fisouie. frite. tiom. subocau. pesclu
16 - semu. uesticatu. atripursatu. ape. eam. purdinsust. proseseto.
erus. ditu. eno. scalseto. uestisiar. erus. conegos
17 - dirstu. eno. mefa. uestisia sopa. purome. efurfatu. subra.
spahmu. eno. serse. comoltu. comatir. persnihimu.
18 - capif purdita. dupla. aitu. sacra. dupla. aitu
19 - pre. uerir. uehier. buf trif. calersu fetu uofione. grabouie.
ocriper. fisiu. totaper. iiouina. uatuo ferine. fetu. herie. uinu
20 - herie. poni. fetu. aruio. fetu. tases. persnimu. proseseter.
mefa. spefa. ficla. arsueitu. suront. naratu. pusi. pre. uerir
21 - treblanir
22 - post. uerir. uehier. habina. trif. fetu. tefrei. ioui. ocriper. fisiu.
totaper. iiouina. serse. fetu. pelsana. fetu. aruio. feitu. poni
23 - fetu. tasis. pesnimu. prosesetir. struœla. ficla. arueitu. suront.
naratu. puse. uerisco. treblanir. ape. habina. purdinœus
24 - eront. poi. habina. purdinsust. destruco. persi. uestisia. et.
pesondro. sorsom. fetu. capirse. perso. osatu. eam. mani
25 - nertru. tenitu. arnipo. uestisia. uesticos. capirso. subotu. isec.
perstico. erus. ditu. esoc. persnimu. uestis. tiom
26 - subocau. suboco. tefro. ioui ocriper. fisiu. totaper. iiouina.
erer. nomneper. erar. nomneper. fon(s) sir. pacer. si. ocre. fisi.
tote.
27 - iouine. erer. nomne. erar. nomne. arsie. tiom. subocau suboco.
tefro ioui arsier. frite. tiom. subocau. suboco. tefro. ioui. tefre
28 - iouie. tiom. esu. sorsu persontru. tefrali. pihaclu. ocriper.
fisiu. totaper. iiouina. erer. nomneper. erar. nomneper. tefre
29 - iouie. orer. ose. perse ocre. fisie. pir. orto. est. tote. iiouine.
arsmor. dersecor. subator. sent. pusi. neip. heritu. tefre iouie
30 - perse. touer. pescler. uasetom est.. peœetom est. peretom est.
frosetom est. daetom est. touer. pescler. uirseto. auirseto. uas.
est
31 - tefre. iouie. perse. mers. est esu. sorsu. persondru. pihaclu.
pihafi. tefre. iouie. pihatu ocre. fisi. tota. iiouina. tefre. iouie.> pihatu
32 - ocrer. fisier. totar. iiouinar. nome. nerf. arsmo. uiro. pẹquo.
castruo. fri. pihatu. futu. fons. pacer. pase. tua. ocre. fisi. tote
33 - iiouine. erer. nomne. erar. nomne. tefre. iouie. saluo. seritu.
ocre. fisi. totam. iiouinam. tefre. iouie. saluom. seritu. ocrer.
fisier
34 - totar. iouinar. nome. nerf. arsmo. uiro. pequo castruo fri.
salua. seritu. futu. fons pacer. pase. tua. ocre. fisi. tote. iiouine.
erer
35 - nomne. erar. nomne. tefre. iiouie. tiom. esu. sorsu. persondru.
tefrali. pihaclu. ocriper. fisiu. totaper. iiouina. erer. nomneper.
erar
36 - nomneper. tefre. iouie. tiom. subocau. persclu. sehemu.
atropusatu
37 - pesondro. staflar{.}e. nertruco. persi. fetu. suront. capirse.
perso. osatu. suror. persnimu. puse. sorsu. ape. pesondro.
purdinśus
38 - proseseto. erus. dirstu enom. uestisiar sorsalir. destruco.
persi. persome. erus. dirstu. pue. sorso. purdinśus. enom
39 - uestisiam. staflarem. nertruco. persi. sururont erus dirstu.
enom. pesondro. sorsalem. persome. pue. persnis. fust. ife
40 - endendu pelsatu. enom. pesondro. staflare. persome. pue.
pesnis. fus. ife. endendu. pelsatu. enom. uaso. porse.
pesondrisco. habus
41 - serse. subra. spahatu anderuomu. sersitu. arnipo. comatir.
pesnis. fust serse. pisher. comoltu. serse. comatir. persnimu
42 - purdito. fust
43 - uocucom. iouiu. ponne. oui. furfant. uitlu. toru. trif. fetu.
marte. horse fetu. popluper. totar. iiouinar. totaper. iiouina.
uatuo. ferine
44 - fetu poni. fetu aruio. fetu. tases. persnimu. proseśetir. fasio.
ficla. arsueitu. suront. naratu. puse. uerisco. treblanir
45 - uocucom. coredier uitlu. toru. trif. fetu. honde. śerfi. fetu.
popluper. totar. iiouinar. totaper. iiouina{.r}. uatuọ. ferine. fetu
aruio
46 - fetu heri. uinu. heri. poni. fetu. tases. persnimu. prosesetir.
tesedi. ficlạ ạrsueitu. suront. naratu. puse. uerisco. treblanir
eno. ocar
47 - pihos. fust. suepo. esome. esono. ander{.}uacose. uasetome.
fust. auif aseriatu uerofe. treblano. couertu. reste. esono. feitu

 

Davanti alla porta Tessenaca sacrifichi tre buoi a Marte Grabovio per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Presenti i prodotti dei campi. Consacri le vittime sul tavolato. Consacri con la farina e preghi in silenzio. Alle carni ritagliate aggiunga come pane quello di farro. Reciti allo stesso modo che davanti alla porta Trebulana. Dietro la porta Tessenaca sacrifichi tre suine allattanti a Fisio Sancio per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri con la farina. Consacri con il rito della fossa. Consacri i prodotti dei campi. Reciti allo stesso modo che davanti alla porta Trebulana. Preghi in silenzio. Tenga con la destra un asciugamano doppio. Aggiunga alle parti ritagliate come pane quello a strati. Dopo che successivamente si saranno schiacciate le interiora basse, stando in ginocchio, offra dalla pàtera l'impasto e la crescia condita a Fisovio Sancio per il Monte Fisio e per la Comunità iguvina. Impastando l'impasto, così preghi: «Invoco Te come Fisovio Sancio con l'invocazione per il Monte Fisio e per la Comunità di di Gubbio, per il nome di quello e per il nome di questa. Sii favorevole, sii propizio al Monte Fisio e alla Comunità
Iguvina, al nome di quello e al nome di questa. Secondo la formula ti invoco con l'invocazione come Fisovio Sancio. Confidando nella formula ti invoco con l'invocazione come Fisovio Sancio». Parimenti preghi sulla farina. Sulla crescia condita così preghi: «Oh Fisovio Sancio, mi rivolgo a te con questa crescia Fisovina condita, per il Monte Fisia e per la Comunità Iguvina, per il nome di quello, per il nome di questa. Oh Fisovio Sancio, al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, ai bipedi e ai quadrupedi del Monte Fisio e della Comunità Iguvina concedi la formulazione e la realizzazione nel voto, la rilevazione anteriore e quella posteriore nell'augurazione, l'adeguatezza e l'integrità nel sacrificio. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quello e al nome di questa. Oh Fisovio Sancio, mantieni salva il Monte Fisio e la Comunità Iguvina. Oh Fisovio Sancio, mantieni salvo il nome del Monte Fisio e quello della Comunità Iguvina; mantieni salvi i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio e alla Comunità Iguvina, al nome di quello e al nome di questa. Oh Fisovio Sancio, mi rivolgo a te con questa crescia condita fisovina per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina, per il nome di quello e per il nome di questa. Oh Fisovio Sancio, ti invoco. Confidando in te, Fisovio, ti invoco ». Durante la preghiera impasti e danzi a ritmo ternario. Dopo che avrà presentato quella (crescia condita), dia la Parte Divina delle parti ritagliate. Quindi, stando in ginocchio, dalla pàtera dia la Parte Divina dell'impasto. Poi sbricioli sul fuoco la crescia, l'impasto e le interiora basse. Le sparga sopra. Infine stando seduto macini Preghi sui macinati. Porti via le due scodelle da offertorio. Porti via le due da consacrazione. Davanti alla porta Veia sacrifichi tre buoi candidi a Vofione Grabovio per il Monte
Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato: consacri vuoi col vino vuoi con la farina. Sacrifichi i prodotti dei campi. Preghi in silenzio. Alle carni ritagliate aggiunga come pane la crescia condita. E reciti allo stesso modo che davanti alla porta Trebulana. Dietro la porta Veia sacrifichi tre scrofe da monta a Tefro Giovio per il Monte Fisio e per la Comunità Iguvina. Consacri sedendo. Le sacrifichi col rito della fossa. Sacrifichi i prodotti dei campi. Consacri con la farina. Preghi in silenzio. Alle carni ritagliate aggiunga come pane quello a strati. Reciti allo stesso modo che alla porta Trebulana. Dopo che avrà offerto le scrofe da monta, colui stesso che le avrà offerte, sacrifichi l'impasto e lo strutto suino al piede destro della porta. Operi verso la fossa con la scodella, la tenga con la mano sinistra, fintanto che abbia impastato l'impasto. Introduca la scodella, così al piede della porta. Lo dia come Parte Divina. Mescolando così preghi: «Invoco Te come Tefro Giovio con questa preghiera, per il
Monte Fisio e per la Comunità di di Gubbio, per il nome di quello e per il nome di questa. Sii favorevole, sii propizio al Monte Fisio e alla Comunità Iguvina, al nome di quello e al nome di questa. Con questa formula ti rivolgo preghiera come Tefro Giovio,
e proprio confidando nella formula rituale invoco Te come Tefro Giovio con questa preghiera. oh Tefro Giovio, ti invoco con questo strutto suino tefrale come sacrificio espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quello e per il nome di questa. oh Tefro Giovio, se nel corso della nota attività sacrificale il fuoco è stato acceso nel Monte Fisio, o se nella Comunità Iguvina sono state introdotte delle curie inaccettate, sia come non voluto. oh Tefro Giovio, se nella cerimonia a te sacraqualcosa è andato storto, è andato male, è stato differito, è stato anticipato, è andato perduto, se nella cerimonia a te sacra c'è un difetto che si vede o che non si vede, oh Tefro Giovio, se poi è giusto che si sia purificati con questo strutto suino, come sacrificio espiatorio, Tefro Giovio, allora purifica il Monte Fisio, purifica la Comunità Iguvina; oh Tefro Giovio, purifica il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina; purifica i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio alla Comunità Iguvina, al nome di quella, al nome di questa. Oh Tefro Giovio, mantieni salva il Monte Fisio, mantieni salva la Comunità Iguvina. Oh Tefro Giovio, mantieni salvo il nome del Monte Fisio, e quello della Comunità Iguvina, mantieni salvi i guerrieri, le curie i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi. Sii favorevole, sii propizio con la tua pace al Monte Fisio, alla Comunità Iguvina, al nome di quello, al nome di questa. Oh Tefro Giovio, te, con questo strutto suino tefrale, come sacrificio espiatorio per il Monte Fisio, per la Comunità Iguvina, per il nome di quello e per il nome di questa, te, oh Tefro Giovio, invoco ». Durante la preghiera danzi a ritmo ternario. Versi lo strutto bovino presso il piede sinistro della porta. Come prima operi con la scodella presso la fossa e preghi come con quello suino. Dopo che avrà offerto lo strutto, dia come Parte Divina le parti ritagliate. Quindi dia la Parte Divina dell'impasto suino nella fossa, al piede destro della porta, là dove aveva presentato in offerta lo strutto suino. Allo stesso modo dia l'impasto bovino come Parte Divina presso il piede sinistro della porta. In seguito introduca lo strutto suino nella fossa dove aveva pregato. Lo tumuli. Quindi introduca lo strutto bovino nella fossa dove
aveva pregato. Lo tumuli. Infine, da seduto, disperda sopra (le fosse) i vasi che aveva usato per gli strutti. Intanto rimanga seduto finché avrà pregato sui macinati.Chiunque macini lo faccia da seduto e da seduto preghi sui macinati. (Così) l'offerta sarà compiuta. Al bosco Giovio, quando tosano le pecore, sacrifichi tre vitelloni maschi a Marte Hořio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato. Le consacri con la farina. Sacrifichi i prodotti dei
campi. Preghi in silenzio. Alle carni ritagliate aggiunga come pane quello di farro. Reciti alla stessa maniera che alla porta Trebulana. Al bosco di Coredio sacrifichi tre vitelloni maschi a Hondo Šerfio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato. Sacrifichi i prodotti dei campi. Consacri vuoi con il vino vuoi con la farina.
Preghi in silenzio. Aggiunga come pane quello a treccia. Reciti alla stessa maniera che alla porta Trebulana. Così il Monte sarà purificato. Se qualcosa di questi sacrifici sarà pretermesso o sarà andato storto, allora, rilevati gli uccelli, ricollocatosi alla porta Trebulana, facccia la cerimonia.


 La lustrazione della schiera in armi: redazione lunga (tavole VI.b.48 - VII.a)

48 - pone. poplo. aferom. heries. auif. aseriato. etu. sururo. stiplatu. pusi.
ocrer. pihaner. sururont. combifiatu. eriront. tuderus. auif
49 - seritu. ape. angla. combifianœiust. perca. arsmatiam. anouihimu.
cringatro hatu. destrame. scapla. anouihimu. pir. endendu. pone
50 - esonom.. f.rar. pufe. pir. entelust. ere. fertu. poe perca. arsmatiam.
habiest. erihont. aso. destre. onse. fertu. erucom. prinuatur dur
51 - etuto. perca. ponisiater. habituto. ennom. stiplatu. parfa. desua.
seso. tote. iiouine. sururont. combifiatu. uapefe. auieclu. neip
52 - amboltu. prepa. desua. combifian.i. ape. desua. combifiansiust. uia.
auiecla. esonome etuto. com. peracris. sacris. ape. acesoniame
53 - hebetafe. benust. enom. termnuco. stahituto. poi. percam. arsmatia.
habiest. eturstahmu. eso. eturstahmu. pis est. totar
54 - tarsinater. trifor. tarsinater. tuscer. naharcer iabuscer. nomner. eetu.
eh(e) esu. poplu. nosue. ier. ehe. esu. poplu sopir. habe
55 - sme. pople. portatu. ulo. pue. mers. est. fetu. uru. pirse mers est.
trioper. eheturstahamu. ifont. termnuco. com. prinuatir
56 - stahitu. eno. deitu. arsmahamo. caterahamo. iouinur. eno com.
prinuatir. peracris. sacris. ambretuto. ape. ambrefurent
57 - termnome. benurent. termnuco. com. prinuatir. eso. persnimumo.
tasetur. serfe. martie prestota. .erfia. .erfer
58 - martier. tursa. .erfia. .erfer. martier. totam. tarsinatem. trifo.
tarsinatem. tuscom. naharcom. iabuscom. nome
59 - totar. tarsinater. trifor. tarsinater. tuscer. naharcer. iabuscer.
nomner. nerf. .ihit.. an.ihitu. iouie. hostatu
60 - anhostatu. tursitu. tremitu. hondu. holtu. ninctu. nepitu. sonitu.
sauitu. preplotatu. preuilatu
61 - serfe. martie prestota./ serfia/ serfer. martier. tursa. .erfia. serfer.
martier. fututo. foner. pacrer. pase. uestra. pople totar. iiouinar
62 - tote. iiouine ero nerus. sihitir. anśihitir. iouies. hostatir. anostatir.
ero. nomne. erar. nomne. ape este. dersicurent. eno
63 - deitu. etato. iiouinur. porse. perca. arsmatia habiest. ape este.
dersicust. duti. ambretuto. euront. ape. termnome
64 - couortuso. sururont. pesnimumo. sururont. deitu. etaians. deitu.
enom. tertim. ambretuto. ape. termnome. benuso
65 - sururont. pesnimumo. sururont. deitu. etaias. eno. prinuatur. śimo.
etuto erafont. uia. pora. benuso 

 Quando si vorrà purificare la schiera in armi, vada a rilevare gli uccelli. Parimenti stipuli come per la purificazione del Monte. Parimenti accerti. Rilevi gli uccelli con gli stessi confini. Quando avrà accertato i segni augurali, allora indossi la toga traversa curiale e tenga il balteo, portandolo sulla spalla destra. Introduca il fuoco e quando si porti al sacrificio il recipiente dove è stato introdotto il fuoco, lo porti colui che ha la toga traversa curiale. Lui stesso trasporti il vassoio (col fornello) sulla spalla destra. Con lui vadano due banditori, e abbiano la toga del porporato. Quindi stipuli che l'upupa sia da destra per sé e per la Comunità Iguvina. Allo stesso modo accerti alle rocce augurali e non faccia giri prima che sia stato assicurato che l'upupa è da destra. Dopo che sia stato accertato l'augurio, vada al sacrificio per la via augurale con le vittime mature e quelle da latte. Quando sarà giunto in Acedonia presso le porte, allora si fermi al cippo. Colui che indosserà la toga traversa curiale metta al bando. Così formuli la proscrizione: «Chiunque sia della Comunità Tadinate, del territorio Tadinate o della nazione etrusca, di quella naharca o di quella japodica, se ne vada via da questa schiera in armi. Se costui non se ne va da questa schiera in armi, chiunque lo sorprenda entro
la schiera in armi, lo porti là dove è giusto e gli faccia ciò che è giusto». Per tre volte metta al bando, stando fermo lì al cippo con i banditori. Quindi proclami: « Disponetevi in curie, disponetevi in centurie, Iguvini ». Allora giri intorno con i banditori e con le vittime mature e quelle da latte. Dopo che avranno fatto il giro, e saranno tornati al cippo, lui e i banditori preghino al cippo in silenzio così: «Oh Šerfo Marzio, oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, oh Torsa Šerfia di Šerfo Marzio, impaurisci e fa' tremare, sconfiggi e distruggi, uccidi e annienta, ferisci e trafiggi, imprigiona e metti in catene la Comunità Tadinate, quelli del territorio Tadinate, la nazione etrusca, quella naharca e quella japodica, i guerrieri cinti e i non cinti3, i giovani astati e quelli senz'asta4
della Comunità e del territorio Tadinate, delle nazioni etrusca, naharca e japodica. Oh Šerfo Marzio, oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, oh Torsa Šerfia di Šerfo Marzio, siate favorevoli e propizi con la vostra pace verso la schiera in armi della Comunità Iguvina, verso la Comunità Iguvina, verso i guerrieri cinti e i non cinti, verso i giovani astati e i non astati, verso il nome di loro e verso il nome di lei ». Dopo che avranno detto questo, allora colui che indosserà la toga traversa curiale proclami «Andate, Iguvini». Dopo che si sarà detto questo, per la seconda volta gli stessi compiano il giro. Quando saranno ritornati al cippo preghino allo stesso modo. Dica le stesse cose. Dica (l'officiante) che vadano. Quindi per la terza volta compiano il giro. Quando saranno tornati al cippo preghino allo stesso modo. Dica le stesse cose. Dica (l'officiante) che vadano. In fine i banditori tornino indietro per la stessa via per la quale erano venuti.

 

VIIa

{sururont. pesnimumo. sururont. deitu. etaias. eno. prinuatur. śimo.
etuto. erafont. uia. pora 2benuso}
3 - fondlire. abrof. trif. fetu. heriei. rofu. heriei. peiu. śerfe. martie. feitu.
popluper. totar. iiouinar. totaper
4 - iiouina. uatuo. ferine. feitu. poni. fetu. aruio. fetu. tases. persnimu.
prosesetir mefa. spefa. ficla. arsueitu
5 - suront. naratu. puse. uerisco. treblanir. ape. traha. sahata.
combifianśust. enom. erus. dirstu
6 - rubine. porca. trif. rofa. ote. peia. fetu. prestote. śerfie. śerfer. martier.
popluper. totar. iiouinar. totaper
7 - iouina. persaia. fetu. poni. fetu. aruio. fetu. suront. naratu. pusi. pre.
uerir. treblanir. tases. persnimu
8 - prosesetir. struśla. ficla. arsueitu. ape. supo. postro. pepescus. enom.
pesclu. ruseme. uesticatu. prestote. śerfie 
9 - śerfer. martier. popluper. totar. iouinar. totaper. iouina. enom.
uesclir. adrir. ruseme. eso. persnihimu. prestota
10 - śerfia. śerfer. martier. tiom. esir. uesclir. adrir. popluper. totar.
iiouinar. totaper. iiouina. erer. nomneper.
11 - erar. nomneper.
prestota. śerfia. śerfer martier. preuendu. uia. ecla. atero. tote.
tarsinate. trifo. tarsinate
12 - tursce. naharce. iabusce. nomne. totar. tarsinater. trifor. tarsinater.
tuscer. naharcer. iabuscer. nomner
13 - nerus. śitir anśihitir. iouies. hostatir. anostatir. ero. nomne. prestota.
śerfia. śerfer. martier. futu. fons
14 - pacer. pase. tua. pople. totar. iiouinar. tote. iiouine. erom. nomne.
erar. /nomne. erar./ nerus. śihitir. anśihitir. iouies.
15 - hostatir. anostatir. prestota. śerfia. śerfer. martier. saluom. seritu.
poplom. totar. iiouinar. salua. seritu{u}
16 - totam. iiouinam. prestota. serfia. serfer. martier. saluo. seritu.
popler. totar. iiouinar. totar. iiouinar
17 - nome. nerf. arsmo. uiro. pequo. castruo. frif. salua seritu. futu. fons.
pacer. pase. t{.}ua. pople. totar. iiouinar
18 - tote. iiouine. erer. nomne. erar. nomne. prestota. śerfia. śerfer.
martier. tiom. esir. uesclir. adrer. popluper
19 - totar. iiouinar. totaper. iouina. erer. nomneper. erar. nomneper.
prestota. śerfia. śerfer. martier. tiom
20 - subocauu. prestotar. śerfia. śerfer. martier. foner. frite. tiom.
subocauu. ennom. persclu. eso. deitu
21 - prestota. śerfia. śerfer. martier. tiom. isir. uesclir. adrir. tiom. plener.
popluper. totar. iiouinar. totaper
22 - iiouina. erer. nomneper. erar. nomneper. prestota. serfia{r}. serfer.
martier. tiom. subocauu. prestotar
23 - śerfiar. śerfer. martier. foner. frite. tiom. subocauu. enom. uesticatu.
ahatripursatu. enom. ruseme
24 - persclu. uesticatu. prestote. śerfie. śerfer. martier. popluper. totar.
iiouinar. totaper. iouina. ennom. uesclir
25 - alfir. persnimu. superne. adro. trahuorfi. andendu. eso. persnimu.
prestota. śerfia. śerfer. martier. tiom
26 - esir. uesclir. alfir. popluper. totar. iiouinar. totaper. iiouina. erer.
nomneper. erar. nomneper. prestota
27 - śerfia. śerfer. martier. ahauendu. uia. ecla. atero. pople. totar.
iiouinar. tote. iiouine. popler. totar. iouinar
28 - totar. iiouinar. nerus. śihitir. anśihitir. iouies. hostatir. anhostatir.
ero. nomne. erar. nomne. prestota. śerfia
29 - śerfer. martier. saluom. seritu. poplo. totar. iiouinar. salua. seritu.
totam. iiouinam. prestota. śerfia. śerfer
30 - martier. saluom. seritu. popler. totar. iiouinar. totar. iiouinar. nome.
nerf. arsmo. uiro. pequo. castruo. frif
31 - salua. seritu. futu. fons. pacer. pase. tua. pople. totar. iiouinar. tote.
iiouine. erer. nomne. erar. nomne. prestota
32 - œerfia. œerfer. martier. tiom. esir. uesclir. alfer. popluper. totar.
iiouinar. totaper. iiouina. erer. nomneper. erar
33 - nomneper. prestota. œerfia. œerfer. martier. tiom. subocauu.
prestotar. œerfiar. œerfer. martier. foner. frite. tiom
34 - subocauu. ennom. persclu. eso. persnimu. prestota. œerfia. œerfer.
martier. tiom. isir. uesclir. alfer. tiom. plener
35 - popluper. totar. iiouinar. totaper. iiouina. erer. nomneper. erar.
nomneper. prestota. œerfia. œerfer. martier. tiom
36 - subocauu. prestotar. œerfiar. œerfer. martier. foner. frite. tiom.
subocauu. enom. uesticatu. ahatripursatu
37 - uestisa. et. mefa. spefa. scalsie. conegos. fetu. fisoui. sansii. popluper.
totar. iiouinar. totaper. iiouina. suront
38 - naratu. puse. post. uerir. tesonocir. uestisiar. erus. ditu. enno.
uestisia. mefa. spefa. sopam. purome. efurfatu
39 - subra. spahamu. traf. sahatam. etu. ape. traha. sahata. couortus.
ennom. comoltu. comatir. persnihimu. capif
40 - sacra. aitu
41 - trahaf. sahate. uitla. trif. feetu. turse. œerfie. œerfer. martier.
popluper. totar. iiouinar. totaper. iiouina. persaea. fetu. poni
42 - fetu. aruio. fetu. tases. persnimu. prosesetir. struœla. ficlam. arsueitu.
suront. naratu. puse. uerisco. treblaneir. ape
43 - purdinœiust. carsitu. pufe. abrons. facurent. puse. erus. dersa. ape.
erus. dirsust. postro. combifiatu. rubiname. erus.
44 - dersa. enem. traha. sahatam. combifiatu. erus. dersa. enem.
rubiname. postro. couertu. comoltu. comatir. persnimu. et
45 - capif. sacra. aitu. enom. traha. sahatam. couertu. comoltu. comatir.
persnihimu. enom. purditom. fust
46 - postertio. pane. poplo. andirsafust. porse. perca. arsmatia. habiest.
et. prinuatur. dur. tefruto. tursar. eso. tasetur
47 - persnihimumo. tursa. iouia. totam. tarsinatem. trifo. tarsinatem.
tuscom. naharcom. iapusco. nome. totar
48 - tarsinater. trifor. tarsinater. tuscer. naharcer. iapuscer. nomner.
nerf. sihitu. ansihitu. iouie. hostatu. anostatu
49 - tursitu. tremitu. hondu. holtu. ninctu. nepitu. sunitu. sauitu.
preplohotatu. preuislatu. tursa. iouia. futu. fons
50 - pacer. pase. tua. pople. totar. iouinar. tote. iouine. erar. nerus. śihitir.
anśihitir. iouies. hostatir. anhostatir. erom
51 - nomne. erar. nomne. este. trioper. deitu. enom. iuenga. peracrio.
tursituto. porse. perca. arsmatia. habiest. et
52 - prinuatur. hondra. furo. sehemeniar. hatuto. totar. pisi. heriest. pafe.
trif. promom. haburent. eaf. acersoniem
53 - fetu. turse. iouie. popluper. totar. iiouinar. totaper. iouina. suront.
naratu. puse. uerisco. treblanir. aruio. fetu
54 - persaea. fetu. struśla. ficla. prosesetir. arsueitu. tases. persnimu.
poni. fetu.

... allo stesso modo preghino, allo stesso modo (l'officiante) dica che vadano. Infine i banditori tornino indietro per la stessa via per la quale erano venuti. Ai Fontuli sacrifichi tre verri o rossi o neri. Li consacri a Šerfo Marzio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Consacri le vittime sul tavolato. Sacrifichi con la farina. Sacrifichi i prodotti dei campi. Preghi in
silenzio. Alle parti ritagliate aggiunga come pane la crescia condita. Reciti allo stesso modo che alla porta Trebulana. Quando avrà accertato al di là della Sata, allora dia la Parte Divina. Alla Rubinia sacrifichi tre porcelle o rosse o nere a Prestota Šerfia di Šerfo Marzio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Le consacri con il rito della fossa. Consacri con la farina. Sacrifichi i prodotti dei campi. Reciti allo stesso modo che davanti alla porta Trebulana. Preghi in silenzio. Alle parti ritagliate aggiunga come pane quello a strati. Quando successivamente avrà schiacciato le interiora basse, allora impasti presso la cavità con una preghiera a Prestota Šerfia di Šerfo Marzio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Quindi con i recipienti neri, alla cavità preghi così: « Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, te (invoco) con questi recipienti neri per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh
Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, per una strada lontana indirizza lo straniero verso la Comunità Tadinate verso il territorio Tadinate o verso le nazioni etrusca, naharca o japodica, verso i guerrieri cinti e i non cinti5, i giovani astati e quelli senz'asta6 delle nazioni di quelli. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, sii favorevole e propizia con la tua pace verso la schiera in armi della Comunità Iguvina, verso la Comunità Iguvina, verso il nome di quella e verso il nome di questa, verso i guerrieri cinti e i non cinti7, i giovani astati e quelli senz'asta8. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, mantieni salva la schiera in armi della Comunità Iguvina, mantieni salva la Comunità Iguvina. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, mantieni salvi i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi, le messi della schiera in armi della Comunità Iguvina, della Comunità Iguvina. Sii favorevole e propizia con la tua pace alla schiera in armi della Comunità Iguvina, alla Comunità Iguvina, al nome di quella e al nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, te (invoco) con questi recipienti neri per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, ti invoco. Confidando in Prestota Šerfia di Šerfo Marzio propizio, ti invoco». Quindi nella preghiera dica così: «Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, te (invoco) con questi recipienti neri pieni, te (invoco) per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, ti invoco. Confidando in Prestota Šerfia di Šerfo Marzio propizio, ti invoco ». Allora impasti e danzi a tempo ternario. Quindi impasti rivolto alla buca, con una preghiera a Prestota Šerfia di Šerfo Marzio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Poi preghi con i recipienti bianchi. Li disponga di traverso sopra quelli neri, e così preghi: «Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, mi rivolgo a te con questi recipienti bianchi per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, per una via lontana storna lo straniero dalla schiera in armi della Comunità Iguvina e dalla Comunità Iguvina, dai guerrieri cinti e dai non cinti9, dai giovani astati e da quelli senz'asta10 della schiera in armi della Comunità Iguvina, della Comunità Iguvina, dal nome di quella e dal nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, conserva salva la schiera in armi della Comunità Iguvina, conserva salva la Comunità Iguvina. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, conserva salvo il nome della schiera in armi della Comunità Iguvina e il nome della Comunità Iguvina, conserva salvi i guerrieri, le curie, i capifamiglia, il bestiame, i poderi e le messi. Sii favorevole e propizia con la tua pace alla schiera in armi della Comunità Iguvina e alla Comunità Iguvina, al
nome di quella e al nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, te (invoco) con questi recipienti bianchi per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, ti invoco. Confidando in te Prestota Šerfia di Šerfo Marzio propizio , ti invoco». Quindi nella preghiera preghi così: «Oh Prestota Šerfia di Šerfo Marzio, te (invoco) con questi recipienti bianchi pieni, te (invoco) per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina, per il nome di quella e per il nome di questa. Oh Prestota Serfia di Šerfo Marzio, ti invoco. Confidando in te Prestota Šerfia di Šerfo Marzio propizio, ti invoco ». Poi impasti e danzi a ritmo ternario . Versi in sacrificio a Fisovio Sancio l'impasto e la crescia condita dalla pàtera, stando in ginocchio, per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Reciti allo stesso modo che dietro alla porta Tessenaca. Dia come Parte Divina l'impasto. Infine sminuzzi sul fuoco l'impasto, la crescia condita e le interiora basse. Le sparga sopra. Si vada oltre la Sata. Una volta giunti oltre la Sata, allora macini e preghi sui macinati. Porti via le scodelle da consacrazione. Oltre la Sata sacrifichi tre vitelle a Torsa Šerfia di Šerfo Marzio per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Sacrifichi con il rito della fossa. Consacri con la farina. Sacrifichi i prodotti dei campi. Preghi in silenzio. Alle parti ritagliate aggiunga come pane quello a strati. Reciti allo stesso modo che alla porta Trebulana. Dopo che avrà porto in offerta, chiami là dove hanno immolato i verri, affinché diano la Parte Divina. Dopo che avrà data la Parte Divina, di seguito assicuri quelli alla Rubinia che possono dare la Parte Divina. Quindi assicuri quelli di oltre la Sata che diano la Parte Divina. Poi ritorni alla Rubinia. Macini, preghi sui macinati e faccia portar via le scodelle da consacrazione. Infine ritorni oltre la Sata. Macini e preghi sui macinati. Allora si sarà dato il sacrificio. Dopo che avrà girato per la terza volta intorno alla schiera in armi, colui che avrà la toga traversa curiale e i due banditori preghino così in silenzio al focolare di Torsa: «Oh Torsa Giovia, impaurisci e fa' tremare, sconfiggi e distruggi, uccidi e annienta, ferisci e trafiggi, imprigiona e metti in catene la Comunità Tadinate e quelli del territorio Tadinate, la nazione etrusca, quella naharca e quella japodica, i
guerrieri cinti e i non cinti11, i giovani astati e quelli senz'asta12 della Comunità Tadinate e del territorio Tadinate, delle nazioni etrusca, naharca e japodica. Oh Torsa Giovia, sii favorevole e propizia con la tua pace verso la schiera in armi della Comunità Iguvina e verso la Comunità Iguvina, verso i guerrieri cinti e i non cinti13, i giovani astati e quelli senz'asta14, verso il nome di quella e verso il nome di questa ». Così dica tre volte. Poi colui che avrà la toga traversa curiale e i banditori mettano in fuga delle giovenche di quelle mature. Sotto il foro dell'assemblea le prenda chi della Comunità lo vorrà. Le tre che prenderanno prima le immoli in Acedonia a Torsa Giovia per la schiera in armi della Comunità Iguvina e per la Comunità Iguvina. Reciti allo stesso modo che alla porta Trebulana. Sacrifichi i prodotti dei campi. Consacri con il rito della fossa. Alle parti ritagliate aggiunga come pane quello a strati. Preghi in silenzio. Consacri con la farina.


 Disposizioni e ammenda per il capo della confraternita (tavola VII.b)

VI1B 

1 - pisi. panupei. fratrexs. fratrus atiersier. fust erec. sueso. fratrecate. portaia.
seuacne. fratrom.
2 - atiersio. desenduf. pifi. reper. fratreca. pars est. erom.
ehiato. ponne. iuengar. tursiandu. hertei
3 - appei. arfertur. atiersir. poplom. andersafust. sue. neip. portust. issoc. pusei.
subra. screhto. est
4 - fratreci motar. sins a. CCC.

 

Chi sarà comunque capo per i confratelli Atiedii, costui nel suo mandato procuri le dodici (vittime) senza difetto dei confratelli Atiedii come è uso che siano lasciate andare per gli scopi della Confraternita, quando è richiesto che si mettano in fuga le giovenche allorché l'officiante atiedio avrà girato intorno alla schiera in armi. Se non sarà stato procurato così come sopra è scritto, al capo della confraternita sia una multa di 300 assi.